Subsidie aanvragen

Hoe ga je te werk?

We hanteren bij LEADER een informeel traject (projectidee) en een formeel traject (subsidieaanvraag).

Informele traject: projectidee voorleggen
Je kunt je projectidee voorleggen aan LEADER middels het Startformulier. De LAG (LEADER-groep) die de eerste informele screening van aanvragen doet, komt vier á vijf keer per jaar bijeen. Tijdens zo’n bijeenkomst maakt de LAG een inschatting of een idee kans maakt op een financiële bijdrage van LEADER of niet.  Zo ja, dan kun je verder met het formele traject.

Formele traject: subsidie-aanvraag indienen
Je kunt alleen een formele aanvraag indienen bij LEADER nadat je projectidee positief gescreend is door de LAG. De formele aanvragen (ingediend bij RVO) worden vervolgens getoetst door de LAG en RVO. Formulieren voor de formele aanvraag kun je opvragen bij de coördinator.

Kijk hiernaast voor het complete stappenplan.

DEADLINES

Informele traject:

Deadline indienen startformulier per mail bij coördinator: 
Ideeën kunnen worden toegelicht/ gepitcht op: 
26 augustus 2024 11 september 2024
18 september 2024 7 oktober 2024
13 november 2024 2 december 2024

Formele traject: Subsidieaanvragen kunnen (na akkoord van de LAG/ coördinator) doorlopend worden ingediend. De aanvragen worden vier keer per jaar beoordeeld door de LAG.

Deadline indienen subsidieaanvraag in webportal RVO: 
Aanvragen worden besproken in LAG-vergadering op:
14 oktober 2024 2 december 2024
2 december 2024 n.t.b. januari 2025

Data en deadlines voor 2025, 2026 en 2027 volgen op een later moment.

Stappenplan

Heb je een projectidee in het werkgebied van LEADER Utrecht Oost? Kijk eerst hieronder op deze pagina of het idee voldoet aan de selectiecriteria en de voorwaarden. Is dat het geval? Dan kun je je idee aan ons voorleggen. Lees hier hoe dat gaat. 

 1. Neem contact op met de LEADER-coördinator. Zij kan een eerste inschatting maken van hoe kansrijk je idee is voor een bijdrage.
 2. Wordt het idee kansrijk geacht? Dan kun je het verder uitwerken via het startformulier en voorleggen aan de LAG (LEADER-groep). Deadlines staan op deze pagina vermeld.
 3. De LAG doet op basis van het startformulier een informele screening. Daarbij wordt gekeken of je projectidee voldoet aan de selectiecriteria (ook vermeld op deze pagina). De LAG brengt je eventueel ook in contact met nuttige partners in het netwerk.
 4. Na een positieve inschatting van de LAG, werk je vervolgens je idee uit tot een officiële subsidieaanvraag. Via de LEADER-coördinator kun je de benodigde formulieren krijgen (deze komen binnenkort op de webpagina van RVO te staan, kijk bij ‘LEADER Uitvoering projecten Utrecht’ ). De LEADER-coördinator kan je bij de uitwerking begeleiden.
 5. Bij deze stap start het formele traject: je dient de subsidieaanvraag (met alle verplichte bijlagen) in bij het digitale loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
 6. Vervolgens wordt de aanvraag inhoudelijk getoetst door de LAG (zie toetsingsformulier). Tegelijkertijd zal RVO toetsen of de aanvraag compleet is en of het voldoet aan de regelgeving (EU conformiteit).
 7. Als de aanvraag compleet is en akkoord wordt bevonden door LAG en RVO, ontvang je (maximaal 22 weken na stap 5) via RVO een subsidiebeschikking. Wanneer je de beschikking hebt ontvangen, kun je aan de slag met de uitvoering van je project!

Let op: Het indienen van een aanvraag kost nogal wat tijd en inspanning! De LEADER-coördinator en de LAG zijn uiteraard beschikbaar voor ondersteuning, maar houdt rekening met een doorlooptijd van verschillende maanden voor het uitwerken, indienen en beoordelen van je plan.

SELECTIECRITERIA

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit LEADER, moet een projectidee in ieder geval voldoen aan de Europese LEADER-criteria en bijdragen aan de doelstellingen uit de LOS. 

Europese LEADER-criteria

Een project moet voldoen aan de Europese LEADER criteria:

 • Bottom-up en gebiedsgerichte benadering: Het is een initiatief vóór en dóór inwoners: met medewerking, draagvlak en ‘eigenaarschap’ vanuit de samenleving, waarbij reikwijdte voor het gebied wordt beoogd.
 • Innovatief/ Vernieuwend: het project brengt vernieuwing in het gebied op gang, in de vorm van een experiment/innovatie/nieuwe doelgroep die aangesproken wordt.
 • Samenwerking en versterken van netwerken: het project legt nieuwe (soorten) verbindingen in het gebied.
 • Integrale en/ of multisectorale aanpak: het project verbindt verschillende thema’s en/of draagt bij aan meerdere doelen.
 • Overdraagbaar: het project heeft een interessante aanpak of resultaten en de aanvrager toont bereidheid om kennis en ervaringen te delen.
Haalbaarheid, doelmatigheid en continuïteit

Verder wordt gekeken naar de haalbaarheid van het project, vanuit financieel en organisatorisch oogpunt. De LAG let hierbij onder andere op deskundigheid en organisatiestructuur van de aanvrager en betrokken partners, de gekozen aanpak, de benodigde randvoorwaarden (zoals vergunningen, zekerheid van overige financiering) en eventuele risico’s. Ook wordt gekeken in hoeverre het voortbestaan dan wel de doorontwikkeling van de projectresultaten is gewaarborgd: projecten kunnen vanuit LEADER eenmalig ondersteuning krijgen en  moeten daarna op eigen benen verder (eenmalige impuls, vliegwiel).

Doelstellingen LEADER Utrecht Oost

Naast de bijdrage aan de Europese LEADER-criteria moet een project ook bijdragen aan één of meer doelstellingen uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Utrecht-Oost. De hoofddoelstelling is: “Het aanjagen van innovaties voor een toekomstbestendig platteland met robuuste natuur, duurzame landbouw, een lokale, circulaire voedseleconomie en sterke sociale verbindingen.” Verder wordt er gekeken naar de bijdrage aan de drie hoofdthema’s, waarbij innovatie en vernieuwing centraal staat:

 1. Pioniers op erf en landschap. Vernieuwende initiatieven en verdienmodellen op het gebied van landbouw, wonen en landschapsbeheer (op en rondom het boerenerf) die bijdragen aan de robuustheid van het bodem- water en natuursysteem en aan herstel van dat systeem; integraal en natuurinclusief.
  Speciale aandacht voor: Landschapsinclusief boeren, Vernieuwende woonvormen, Kennisuitwisseling.
 2. Identiteit van streek en mens. Vernieuwende initiatieven die bijdragen aan gemeenschapszin, geestelijke en fysieke gezondheid in het buitengebied, ontmoetingsmogelijkheden, toegankelijkheid van erfgoed en de diversiteit en identiteit van de streek.
  Speciale aandacht voor: Belevingslijnen in het landschap, Sociale Cohesie en verbinding, Toegankelijkheid en beleefbaarheid van Erfgoed.
 3. Lokale en gezonde voedseleconomie. Vernieuwende en schaalbare bedrijfsmodellen voor een transparant, circulair voedselsysteem, die passen binnen het lokale systeem van bodem, water en klimaat.
  Speciale aandacht voor: Circulaire en korte ketens, Waardering van (nieuwe) lokale producten, Verbinding tussen boer en burger.

Een toelichting op deze thema’s is te vinden in hoofdstuk 3 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Alle criteria waarop de LAG een project toetst, zijn beschreven in het Toetsingsformulier

Let op: 
LEADER geeft een eenmalige subsidie aan innovaties. Specifieke voorbeelden waaraan geen subsidie wordt verleend zijn bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een standaard verbredingsactiviteit op de boerderij (zorg, recreatie, educatie), ontwikkelen van streekproducten (zonder innovatief markt-/consumentenmodel), het verbouwen van een dorpshuis of het organiseren van een evenement. Deze lijst is indicatief.

OVERIGE VOORWAARDEN

Naast de bijdrage aan de Europese criteria en LEADER-doelstellingen, gelden ook de voorwaarden uit de provinciale verordening en het openstellingsbesluit (link volgt). Enkele aandachtspunten hieruit:

 • Het project moet in het LEADER-werkgebied plaatsvinden.
 • Subsidie kan worden aangevraagd door ‘rechtspersonen’ (zoals stichtingen en verenigingen) en/of ondernemingen. Ook samenwerkingen hiervan kunnen een aanvraag indienen.
 • De financiële bijdrage vanuit LEADER (EU + provincie) kan maximaal 50 % zijn. De overige (minimaal) 50 % van de financiering bestaat uit een eigen bijdrage van de aanvrager. Dit kan in uren (eigen uren of vrijwilligersuren) of geld (bijdrage vanuit fondsen, eigen geld, andere overheden, etc).
 • De ondergrens van de subsidie (= totale overheidsbijdrage) bedraagt € 25.000,- en de bovengrens € 100.000,-. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van LEADER moet een project dus een minimale omvang hebben van € 50.000,- aan kosten.
 • Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst (zolang er budget beschikbaar is).
 • LEADER draagt niet bij aan kosten voor exploitatie (jaarlijkse kosten).
 • Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden. LEADER draagt dus niet bij aan eenmalige evenementen of activiteiten.

DOCUMENTEN EN LINKS

Algemene info LEADER Utrecht Oost:

Informatie over aanvragen subsidie en verantwoording:

Communicatie:

Landelijke pagina’s over LEADER:

© Copyright - LEADER Utrecht Oost