Selectiecriteria LEADER

Let op: onderstaande informatie heeft betrekking op de periode 2016-2022. Eind 2023 volgt info over de nieuwe periode 2023-2027.

Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS)

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit LEADER, moet een projectidee bijdragen aan de doelstellingen uit de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS). Hierin zijn de ambities van het gebied beschreven. Download hier de Lokale Ontwikkelings Strategie LEADER Utrecht Oost voor de periode 2016-2022. In hoofdstuk 3 staan de ambities en doelstellingen beschreven.

Selectiecriteria

Lees hieronder meer over de selectiecriteria van LEADER 2016-2022.   

1. Thema’s en doelstellingen

De LAG toetst allereerst of het project bijdraagt aan één of meer doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). De hoofddoelstelling van de LOS in Utrecht-Oost: “Het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw, in samenhang met de omliggende stedelijke gebieden”. Verder wordt er gekeken naar de bijdrage aan de twee hoofdthema’s en subdoelstellingen. 

A. Thema Platteland en ommestad.
Om de vraag uit stedelijke gebieden en het aanbod vanuit het platteland beter op elkaar af te laten stemmen, wordt de aanvraag beoordeeld op:

  • Voedsel: de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de afstemming van de vraag naar lokaal voedsel van de ommestad met het aanbod van het platteland;
  • Recreatie: de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de afstemming van het recreatieaanbod op het platteland op de vraag vanuit de ommestad en/of aan het zichtbaar maken van het aanbod;
  • Educatie: de mate waarin het initiatief bijdraagt bij aan het overbrengen van informatie over de productie van voedsel en natuur & landschap.

B. Thema Innovatie.
Om innovatieve activiteiten, concepten en samenwerkingsvormen te ontplooien, wordt de aanvraag beoordeeld op:

  • Sociale innovatie: de mate waarin het initiatief bijdraagt aan het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken rond de ‘zorg voor elkaar’  en ‘zelforganisatie’ op het platteland. (en innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke activiteiten) 
  • Duurzame energie: de mate waarin het initiatief bijdraagt aan innovatieve methoden voor het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

Een toelichting op deze thema’s is te vinden in hoofdstuk 3 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

De focus ligt op het verbinden van initiatieven en in gang zetten van processen met lange termijn perspectief (duurzaam), groot bereik en brede uitstraling. Denk hierbij aan samenwerking, organisatie en netwerkopbouw. Gezien het beperkte budget zijn bijdragen aan onroerende en infrastructurele investeringen in principe alleen mogelijk indien ze betrekking hebben op een bijzondere innovatie en/ of ondersteunend zijn aan een proces.

2. Criteria

Voorts toetst de LAG in hoeverre het project voldoet aan de LEADER criteria: , 

  • Bottom-up waarde: Het project is een initiatief van, voor en door ondernemende inwoners, overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. waarbij draagvlak, eigenaarschap en reikwijdte voor het gebied wordt beoogd.
  • Vernieuwingswaarde: Het project brengt vernieuwing in het gebied op gang in de vorm van een experiment, innovatie of een nieuwe doelgroep die aangesproken wordt
  • Samenwerking: Het project legt nieuwe (soorten) verbindingen tussen ondernemende inwoners, overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
  • Overdraagbaarheid: Het project heeft een interessante aanpak en/of resultaten en de aanvrager toont bereidheid om kennis en ervaringen te delen.
3. Haalbaarheid, doelmatigheid en continuïteit

Ook wordt gekeken naar de haalbaarheid van het project, vanuit financieel en organisatorisch oogpunt. De LAG let hierbij onder andere op deskundigheid en organisatiestructuur van de aanvrager en betrokken partners, de gekozen aanpak, de benodigde randvoorwaarden en eventuele risico’s. Ook wordt gekeken in hoeverre het voortbestaan dan wel de doorontwikkeling van de projectresultaten is gewaarborgd. En natuurlijk de zekerheid van de eigen bijdrage en/ of private financiering. 

Beoordeling

Alle criteria waarop de LAG een project zal toetsen, zijn beschreven in een scoreformulier. De LAG gebruikt dit formulier om de aanvragen te beoordelen. Naast deze criteria moeten de projecten ook voldoen aan de vereisten uit de provinciale verordening en het openstellingsbesluit.