Selectiecriteria LEADER

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit LEADER, moet een projectidee bijdragen aan de doelstellingen en criteria uit de Lokale Ontwikkelings Strategie LEADER Utrecht Oost voor de periode 2023-2027 (zie hoofdstuk 3).

Alle criteria waarop de LAG een project zal toetsen, zijn beschreven in een scoreformulier (zie bijlage 4 van de LOS). De LAG gebruikt dit formulier om de aanvragen te beoordelen. Naast deze criteria moeten de projecten ook voldoen aan de vereisten uit de provinciale verordening en het openstellingsbesluit.

LEADER-criteria

Een project moet voldoen aan de Europese LEADER criteria:

 • Bottom-up en gebiedsgerichte benadering: Het is een initiatief vóór en dóór inwoners: met medewerking, draagvlak en ‘eigenaarschap’ vanuit de samenleving, waarbij reikwijdte voor het gebied wordt beoogd.
 • Innovatief/ Vernieuwend: het project brengt vernieuwing in het gebied op gang, in de vorm van een experiment/innovatie/nieuwe doelgroep die aangesproken wordt.
 • Samenwerking en versterken van netwerken: het project legt nieuwe (soorten) verbindingen in het gebied.
 • Integrale en/ of multisectorale aanpak: het project verbindt verschillende thema’s en/of draagt bij aan meerdere doelen uit de LOS.
 • Overdraagbaar: het project heeft een interessante aanpak of resultaten en de aanvrager toont bereidheid om kennis en ervaringen te delen.
.
Haalbaarheid, doelmatigheid en continuïteit

Verder wordt gekeken naar de haalbaarheid van het project, vanuit financieel en organisatorisch oogpunt. De LAG let hierbij onder andere op deskundigheid en organisatiestructuur van de aanvrager en betrokken partners, de gekozen aanpak, de benodigde randvoorwaarden (zoals vergunningen, zekerheid van overige financiering) en eventuele risico’s. Ook wordt gekeken in hoeverre het voortbestaan dan wel de doorontwikkeling van de projectresultaten is gewaarborgd: projecten kunnen vanuit LEADER eenmalig ondersteuning krijgen en  moeten daarna op eigen benen verder (eenmalige impuls, vliegwiel).

Thema’s en doelstellingen

Een project moet daarnaast bijdragen aan één of meer doelstellingen uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). De hoofddoelstelling van LEADER Utrecht-Oost is: “Het aanjagen van innovaties voor een toekomstbestendig platteland met robuuste natuur, duurzame landbouw, een lokale, circulaire voedseleconomie en sterke sociale verbindingen.” Verder wordt er gekeken naar de bijdrage aan de drie hoofdthema’s, waarbij innovatie en vernieuwing centraal staat:

 1. Pioniers op erf en landschap. Vernieuwende initiatieven en verdienmodellen op het gebied van landbouw, wonen en landschapsbeheer (op en rondom het boerenerf) die bijdragen aan de robuustheid van het bodem- water en natuursysteem en aan herstel van dat systeem; integraal en natuurinclusief.
  Speciale aandacht voor: Landschapsinclusief boeren, Vernieuwende woonvormen, Kennisuitwisseling.
 2. Identiteit van streek en mens. Vernieuwende initiatieven die bijdragen aan gemeenschapszin, geestelijke en fysieke gezondheid in het buitengebied, ontmoetingsmogelijkheden, toegankelijkheid van erfgoed en de diversiteit en identiteit van de streek.
  Speciale aandacht voor: Belevingslijnen in het landschap, Sociale Cohesie en verbinding, Toegankelijkheid en beleefbaarheid van Erfgoed.
 3. Lokale en gezonde voedseleconomie. Vernieuwende en schaalbare bedrijfsmodellen voor een transparant, circulair voedselsysteem, die passen binnen het lokale systeem van bodem, water en klimaat.
  Speciale aandacht voor: Circulaire en korte ketens, Waardering van (nieuwe) lokale producten, Verbinding tussen boer en burger.

Een toelichting op deze thema’s is te vinden in hoofdstuk 3 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Let op: 
Specifieke voorbeelden waaraan geen subsidie wordt verleend zijn bijvoorbeeld:
Recreatieve routes en bijbehorende marketing, het ontwikkelen van een standaard verbredingsactiviteit op de boerderij (zorg, recreatie, educatie), dorpsvoorzieningen/ dorpshuizen, ontwikkelen van streekproducten (zonder innovatief markt/consumentenmodel) of het opzetten van een coöperatie voor een standaard zonneveld.

Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft voorbeelden van projecten die onvoldoende integraal zijn en/of al eerder gefinancierd zijn (en daarmee niet meer vernieuwend).